Name: 1 Premium Key
Price: 1.49 EUR

Allows you to open the premium chest at /warp shop